0702133333

0702133333

Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsası ilə I hissə
Kateqoria: COĞRAFİYA
Dil: Azərbaycan
Müəllif: Əsgərova Mətanət
Nəşriyyat: kitabyurdu.org
Nəşr yeri: kitabyurdu.org
Nəşr ili: 2010
Səhifə: 1
Kitab nömrəsi: 1
ISBN: 11
Yeni nəşr: Xeyr
Paylaş: | Yüklə

Torpaqşünaslıq - torpaqlar, onların əmələgəlməsi, quruluşu, tərkibi, xassələri, coğrafi yayılma qanunauyğunluqları və torpağın əsas xassəsi olan münbitliyinin formalaşmasını və inkişafını müəyyən edən ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə prosesləri, torpaqların kənd və xalq təsərrüfatında səmərəli istifadəsi, aqromədəni şəraitdə torpaq örtüyünün dəyişilməsi məsələləri haqqında elmidir.

Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə kursu landşaftın tərkib hissəsi kimi cografi-pedoqoji təhsil sistemində xüsusi yer tutur. Çünki torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası kursu təbii elm kimi təbiətin tərkib hissələri və onun komponentləri arasında qarşılıqlı vəhdəti və əlaqələri öyrənib müəyyən etmək üçün geniş imkanlar yaradır. Ətraf mühitin bütün komponentlərinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsi olan torpagın formalaşması prosesi və torpaq tiplərinin yayılma qanunauygunluqları ilə tanış olduqda yerin coğrafi mənzərəsini öyrənən tələbələr təbiətin mürəkkəb dialektik vəhdətdə və inkişafda olduğunu dərindən dərk edirlər. Əsas istehsal vasitəsi olan torpagın insan cəmiyyəti üçün mühüm əhəmiyyəti vardır. Torpagın öyrənilməsi və onun elmi əsaslarının dərindən dərk edilməsi insanın təsərrüfat fəaliyyətinin düzgün

istiqamətlənməsi, kənd təsərrüfatı istehsalının düzgün planlaşdırılması üçün çox zəruridir.

Torpaqda gedən mürəkkəb bioloji, geokimyəvi və fiziki-kimyəvi proseslərin öyrənilməsi ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi, qiymətli mineral sərvət yataqlarının axtarışı, müxtəlif mühəndisitikinti obyektlərinin tikilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.