0702133333

0702133333

FƏSİL 12. KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ

§12.1. Kompüter şəbəkələrinin əsas anlayışları……………………………………………….

§12.2. Kompüter şəbəkələrinin aparat və proqram təminatı......................................................

§12.3. Lokal şəbəkə topologiyaları……………………………………………………

§12.4. Şəbəkə texnologiyaları. Klient-Server texnologiyası…………………………

§12.5. OSI (Open System Interconnection) modeli haqqında anlayışı OSI modelinin səviyyələri...