0702133333

0702133333

FƏSİL 11. KOMPÜTER QRAFİKASININ ƏSASLARI

§11.1. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri………………………………………………

§11.2. Kompüter qrafikasının əsas anlayışları və növləri........................................................

§11.3. Qrafik faylların tipləri (genişlənmələri)………………………………………

§11.4. Rəng modelləri………………………………………………………………

§11.5. Paint qrafik redaktoru………………………………………………………………