0702133333

0702133333

FƏSİL 4. PROQRAM TƏMINATI

§4.1. Sistem proqram təminatı.............................................................................................

§4.2. Tətbiqi proqram təminatı.................................................................................................... 

§4.3. İnstrumental proqram vasitələri............................................................................................