0702133333

0702133333

FƏSİL 3. ALQORİTM

§3.1. Məsələlərin kompüterdə həllinin mərhələləri.......................................................................

§3.2. Alqoritm anlayışı......................................................................................................

§3.3. Alqoritmin əsas xassələri.................................................................................................... 

§3.4. Alqoritmin təsvir üsulları.......................................................................................... 

§3.5. Alqoritmin strukturu (növləri).................................................................................................