0702133333

0702133333

FƏSİL 2. KOMPÜTER VƏ ONUN TEXNİKİ TƏMİNATI

§2.1. Elektron hesablama maşınları, onların yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri......................

§2.2. EHM-lərin təyinatı, ölçüsü və imkanları............................................................................

§2.3. Kompüterlərin təsnifatı və əsas xarakteristikaları............................................................ 

§2.4. Fərdi kompüterlərin təsnifatı.................................................................................................

§2.5. Fərdi kompüterlərin əsas tərkib hissələri.................................................................................

§2.6. Daxili və xarici yaddaş qurğuları.............................................................................................

§2.7. Periferiya qurğuları................................................................................................