0702133333

0702133333

FƏSİL 1. İNFORMATİKA VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI

§1.1. İnformatika fundamental elm kimi, onun predmeti və əsas tərkib hissələri............................

§1.2. İnformasiya anlayışı və informasiyanın əsas xassələri. İnformasiyanın formaları və təqdimolunma üsulları. İnformasiyanın növləri..........................................................................

§1.3. İnformasiya prosesləri...........................................

§1.4. İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri.................................................................................... 

§1.5. İnformasiyanın kodlaşdırılması. Simvolların kodlaşdırma standartları (ASCII və UNICODE)..........................................................